Lịch phát sóng tháng 03/2018

Đăng bởi EHOU ngày 27/02/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 03/2018
Môn học: Lý luận về Nhà nước và Pháp luật
Giảng viên: Tiến sĩ Nguyễn Văn Luật

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Tổng quan lý luận về nhà nước và pháp luật 07/03/2018
08/03/2018
Bài 2 Sự ra đời, nguồn gốc, bản chất của nhà nước 08/03/2018
09/03/2018
10/03/2018
Bài 3 Những đặc điểm cơ bản của nhà nước và những chức năng cơ bản của nhà nước 10/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
Bài 4 Kiểu nhà nước và hình thức nhà nước 14/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
Bài 5 Tổ chức bộ máy nhà nước 17/03/2018
19/03/2018
20/03/2018
Bài 6 Nhà nước trong hệ thống chính trị 20/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
Bài 7 Khái niệm chung về pháp luật 23/03/2018
24/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
Bài 8 Nguồn luật và hệ thống pháp luật 28/03/2018
29/03/2018
Bài 9  Quan hệ pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật 30/03/2018
31/03/2018


Dịch ngôn ngữ (Translate) »