Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2021 > Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt bổ sung tháng 5/2021

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt bổ sung tháng 5/2021

1. Quyết định số 2536/QĐ-ĐHM ngày 21/5/2021 xem chi tiết tại đây
2. QĐ số 2687/QĐ-ĐHM ký ngày 31/5/2021 xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »