Tốt nghiệp năm 2023
QĐ CÔNG NHẬN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐH ĐỢT 3/2023

QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 3/2023

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại Quảng Ninh ngày 06/8/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2023  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học tại Quảng Ninh

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 30/7/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2023  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP. HCM

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại Đà Nẵng ngày 29/7/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2023  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP. Đà Nẵng

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại Hà Nội ngày 23/7/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2023  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP. Hà Nội

QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 2/2023 (xét tháng 6/2023)

QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 2/2023 (xét tháng 6/2023)

QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 1/2023 (xét tháng 3/2023)

QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 1/2023 (xét tháng 3/2023)

Tốt nghiệp năm 2022
Chương trình HOU: Thông báo Tổ chức lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 2/2022 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07/8/2022

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2/2022 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07/8/2022

Chương trình HOU: Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1/2022 tại TP. HCM ngày 29/5/2022

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1/2022  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học

Tốt nghiệp năm 2021
Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt bổ sung tháng 5/2021

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt bổ sung tháng 5/2021 1. Quyết định số 2536/QĐ-ĐHM ngày 21/5/2021 2. QĐ số 2687/QĐ-ĐHM ký ngày 31/5/2021

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung tháng 5/2021 - Chương trình EHOU

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2021, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung tháng 5/2021 cho sinh viên các lớp đại học chương trình EHOU.

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung tháng 5/2021 - Chương trình HOU-TOPICA

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2021, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung tháng 5/2021 cho sinh viên các lớp đại học chương trình HOU-TOPICA.

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1/2021 - Chương trình HOU-TOPICA

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2021, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 cho sinh viên các lớp đại học chương trình HOU-TOPICA.

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1/2021 - Chương trình EHOU

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2021, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021  cho sinh viên các lớp đại học chương trình EHOU.

Tốt nghiệp năm 2020
Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3/2020 - Chương trình HOU-TOPICA

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2020 (đợt phụ), Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020 cho sinh viên các lớp đại học chương trình HOU-TOPICA.

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3/2020 - Chương trình EHOU

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2020 (đợt phụ), Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020 cho sinh viên các lớp đại học chương trình EHOU.

Chương trình HOU-Topica: Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa năm 2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 cho sinh viên các lớp đại học chương trình EHOU.

Chương trình HOU-Topica: Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp đợt 4/2019 và đợt 1/2020 tại Hà Nội ngày 14/6/2020

Trung tâm Đào tạo E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4/2019 và đợt 1/2020 về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học

Tốt nghiệp năm 2019
Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên các lớp đại học chương trình EHOU

Chương trình HOU-Topica: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên các lớp đại học chương trình HOU-TOPICA

Tốt nghiệp đọt 3 năm 2018
Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa năm 2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 cho sinh viên các lớp đại học chương trình HOU-TOPICA như sau:

Chương trình HOU-Topica: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa năm 2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-learning chương trình HOU-Topica như sau:

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho sinh viên các lớp đại học chương trình EHOU

Chương trình HOU-Topica: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa năm 2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho sinh viên các lớp đại học chương trình HOU-TOPICA

Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt I năm 2018 tại Hà Nội

Trung tâm Đào tạo E-Learning - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt I năm 2018 về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học như sau:
Thời gian: 07h00 - Chủ Nhật ngày 01 tháng 07 năm 2018. Địa điểm: Hội trường A - Viện Đại học Mở Hà Nội (Tầng 2 nhà A - B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 

Chương trình HOU-TOPICA: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình HOU-Topica như sau:

Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình EHOU như sau:

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt II năm 2017 tại Hà Nội

Trung tâm Đào tạo E-Learning - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt II năm 2017 về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học như sau: Thời gian: 07h00 - Chủ Nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Địa điểm: Hội trường A - Viện Đại học Mở Hà Nội (Tầng 2 nhà A - B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 

Kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt II năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh

Trung tâm Đào tạo E-Learning - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt II năm 2017 về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học như sau: Thời gian: 07h00 - Chủ Nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (Lô 5, Cư xá Thanh Đa, Đường Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) 

Chương trình HOU-Topica: Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2/2017

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học từ xa đợt 2 năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình HOU-Topica như sau:

Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2/2017

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học từ xa đợt 2 năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình EHOU như sau:

Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa - Phương thức E-learning đợt 1 năm 2017

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 1 năm 2017: 

Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa - Phương thức E-learning đợt 2 năm 2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 2 năm 2016: 

Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.

Chương trình HOU-Topica: Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2/2016

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học từ xa đợt 2 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình HOU-Topica như sau:

Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2/2016

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học từ xa đợt 2 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình EHOU như sau:

Tốt nghiệp đợt I năm 2016
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt I năm 2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 1 năm 2016: 

Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2015
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt 2 năm 2015

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 2 năm 2015: 

Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ từ xa các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tin học ứng dụng, Điện tử Viễn thông như sau:

Ngày thi: 05/10/2014

Địa điểm: Hà Nội (Tòa nhà An & Huy - Điểm thi số 36)

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo danh sách dự thi tốt nghiệp Đại học hệ từ xa các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tin học ứng dụng, Điện tử Viễn thông như sau:

Ngày thi: 05/10/2014

Địa điểm: Hà Nội (Tòa nhà An & Huy – Điểm thi số 36)


Dịch ngôn ngữ (Translate) »