Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2023 > QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 1/2023 (xét tháng 3/2023)

QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 1/2023 (xét tháng 3/2023)

1. QĐ Số 1082/QĐ-ĐHM ngày 28/3/2023 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt xét tháng 3/2023
2. QĐ Số 1144/QĐ-ĐHM ngày 31/3/2023 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt xét tháng 3/2023 (bổ sung 15SV)
xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »