Lịch VClass tháng 01/2016

Đăng bởi EHOU ngày 18/01/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 01/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Nhập môn Internet và e-Learning EG38.015 Vclass01 04/01/2016 quynhntb ducvh tham gia
2 Tài chính doanh nghiệp EG24.007 Vclass01 05/01/2016 toandt tuannd tham gia
3 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.011 Vclass01 05/01/2016 quynhntb ducvh tham gia
4 Xây dựng văn bản pháp luật EG08/EL07.010 Vclass01 05/01/2016 linhntt tuannd tham gia
5 Công pháp Quốc tế EL17.005 Vclass01 05/01/2016 tuannd ducvh tham gia
6 Tư tưởng HCM EG03.007 Vclass01 06/01/2016 linhntt toannh tham gia
7 Hệ quản trị CSDL IT10.004 Vclass01 06/01/2016 anhtt tuannd tham gia
8 Quản trị kinh doanh EG23.004 Vclass01 06/01/2016 toandt toannh tham gia
9 Luật kinh doanh EG21.006 Vclass01 06/01/2016 toandt tuannd tham gia
10 Kinh tế môi trường BA03.004 Vclass01 07/01/2016 toandt ducvh tham gia
11 Lập trình web IT15.004 Vclass01 07/01/2016 anhtt toannh tham gia
12 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.007 Vclass01 07/01/2016 toandt ducvh tham gia
13 Nguyên lý thống kê EG20.006 Vclass01 08/01/2016 anhtt tuannd tham gia
14 Đại số và hình giải tích EG10.3.012 Vclass01 08/01/2016 anhtt toannh tham gia
15 Thị trường chứng khoán EG28.004 Vclass01 08/01/2016 anhtt tuannd tham gia
16 Viết – Tiếng anh 1 EN21.001 Vclass01 09/01/2015 yenth toannh tham gia
17 Ngữ âm thực hành EN09.001 Vclass01 09/01/2015 yenth toannh tham gia
18 Lịch sử nhà nước và pháp luật TG EL31.008 Vclass01 11/01/2016 linhntt ducvh tham gia
19 Trò chơi kinh doanh BA17.006 Vclass01 11/01/2016 ducvh tuannd tham gia
20 Anh văn chuyên ngành II BA19.004 Vclass01 11/01/2016 tuannd ducvh tham gia
21 Luật Hành chính VN EL09.005 Vclass01 11/01/2016 tuannd tuannd tham gia
22 Luật Kinh tế 2 EL20.004 Vclass02 12/01/2016 tuannd toannh tham gia
23 Anh văn chuyên ngành II AC11.004 Vclass01 12/01/2016 tuannd ducvh tham gia
24 Luật Đất đai VN EL22.004 Vclass02 12/01/2016 tuannd toannh tham gia
25 Kỹ thuật điện tử số IT01.2.007 Vclass01 12/01/2016 linhntt ducvh tham gia
26 Luật kinh tế 1 EL19.005 Vclass01 13/01/2016 tuannd tuannd tham gia
27 Mã nguồn mở IT20.003 Vclass01 13/01/2016 toandt toannh tham gia
28 Luật môi trường EL27.004 Vclass02 13/01/2016 tuannd tuannd tham gia
29 Luật Hôn nhân và Gia đình EL15.005 Vclass01 14/01/2016 tuannd toannh tham gia
30 Kinh tế Quốc tế BA05.004 Vclass01 14/01/2016 toandt ducvh tham gia
31 Anh văn 4 EL01.003 Vclass01 14/01/2016 anhtt toannh tham gia
32 Thương mại điện tử IT16/EG31.006 Vclass02 14/01/2016 anhtt ducvh tham gia
33 Anh văn III EG09.3.005 Vclass02 15/01/2016 tuannd tuannd tham gia
34 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.003 Vclass01 15/01/2016 linhntt toannh tham gia
35 Luật Đầu tư EL28.003 Vclass02 15/01/2016 tuannd tuannd tham gia
36 Kế toán tài chính 2 AC02.004 Vclass01 15/01/2016 toandt toannh tham gia
37 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02.007 Vclass02 18/01/2016 linhntt ducvh tham gia
38 Luật Tài chính VN EL24.003 Vclass01 18/01/2016 ducvh toannh tham gia
39 Luật Dân sự 1 EL12.005 Vclass02 18/01/2016 tuannd ducvh tham gia
40 Thuế EG25.004 Vclass02 18/01/2016 ducvh toannh tham gia
41 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12.003 Vclass01 19/01/2016 duongnt tuannd tham gia
42 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.004 Vclass02 19/01/2016 ducvh ducvh tham gia
43 Nguyên lý kế toán EG17.006 Vclass01 19/01/2016 toandt tuannd tham gia
44 Mạng và truyền thông IT11.005 Vclass01 19/01/2016 ducvh ducvh tham gia
45 Kinh tế vĩ mô EG14.005 Vclass02 20/01/2016 ducvh toannh tham gia
46 Tin học ứng dụng BF09.005 Vclass01 20/01/2016 ducvh tuannd tham gia
47 Quản trị kinh doanh EG23.004 Vclass02 20/01/2016 toandt toannh tham gia
48 Luật kinh doanh EG21.006 Vclass02 20/01/2016 toandt tuannd tham gia
49 Toán rời rạc IT04.004 Vclass01 21/01/2016 ducvh tuannd tham gia
50 Cơ sở dữ liệu IT06.006 Vclass01 21/01/2016 ducvh ducvh tham gia
51 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16.007 Vclass02 21/01/2016 toandt tuannd tham gia
52 Kinh tế môi trường BA03.004 Vclass02 22/01/2016 toandt ducvh tham gia
53 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12.004 Vclass02 22/01/2016 anhtt toannh tham gia
54 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.003 Vclass01 22/01/2016 lannt008 toannh tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »