Lịch phát sóng tháng 8/2020

Đăng bởi EHOU ngày 27/08/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 8/2020
Môn học: Lý luận chung về Nhà Nước và Pháp luật
Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Luật

 

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Tổng quan lý luận về nhà nước và pháp luật 03/08/2020
Bài 2 Sự ra đời, nguồn gốc, bản chất của nhà nước 04/08/2020
05/08/2020
Bài 3 Những đặc điểm cơ bản của nhà nước và những chức năng cơ bản của nhà nước 06/08/2020
07/08/2020
08/08/2020
Bài 4 Kiểu nhà nước và hình thức nhà nước 10/08/2020
11/08/2020
12/08/2020
13/08/2020
Bài 5 Tổ chức bộ máy nhà nước 14/08/2020
15/08/2020
Bài 6 Nhà nước trong hệ thống chính trị 17/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
21/08/2020
Bài 7 Khái niệm chung về pháp luật 22/08/2020
24/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
Bài 8 Nguồn luật và hệ thống pháp luật 27/08/2020
28/08/2020
29/08/2020
31/08/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »