Lịch VClass tháng 11/2015

Đăng bởi EHOU ngày 03/11/2015

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 11/2015

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

Stt Lớp môn Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Công pháp Quốc tế – EL17.004 VClass 01 2/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

2 Luật Hôn nhân & GD – El15.004 VClass 01 2/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

3 Luật Lao động – EL21.004 VClass 01 3/11/2015 tuannd ducvh

tham gia

4 Tố Tụng Hình sự – EL11.005 VClass 01 3/11/2015 tuannd ducvh

tham gia

5 Hình sự – EL10.005 VClass 01 4/11/2015 tuannd ducvh

tham gia

6 Công pháp Quốc tế – EL17.004 VClass 01 4/11/2015 tuannd ducvh

tham gia

7 Dân sự 2 – EL13.005 VClass 01 4/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

8 Luật lao động – EL21.004 VClass 01 4/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

9 Luật kinh tế – EL19.004 VClass 01 5/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

10 Kế toán tài chính 1 – AC01.004 VClass 01 5/11/2015 toandt ducvh

tham gia

11 Anh văn chuyên ngành – AC10.004 VClass 01 5/11/2015 tuannd ducvh

tham gia

12 Xã hội học đại cương – EL02.006 VClass 01 7/11/2015 linhntt thuyetpm

tham gia

13 Quản trị nhân lực – BA09.004 VClass 01 9/11/2015 anhtt toannh

tham gia

14 Tiếng anh 1 – EN20.003 VClass 01 9/11/2015 tuannd thuyetpm

tham gia

15 Lý thuyết xác suất và thống kế toán – EG11.006 VClass 01 9/11/2015 toandt toannh

tham gia

16 Luật Hiến pháp – EL08.006 VClass 01 10/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

17 LL NN&PL – EL06.006 VClass 02  10/11/2015 linhntt thuyetpm

tham gia

18 Luật tố tụng hình sự – EL11.005 VClass 01 10/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

19 LS NN&PL VN – EL30.004 VClass 02  10/11/2015 linhntt thuyetpm

tham gia

20 Nguyên lý thống kê- EG20.005 VClass 01 11/11/2015 anhtt toannh

tham gia

21 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng  -IT07.004 VClass 01 11/11/2015 toandt toannh

tham gia

22 Marketing căn bản – EG18.005 VClass 01 11/11/2015 anhtt ducvh

tham gia

23 Kinh tế vi mô – EG13.006 VClass 01 12/11/2015 anhtt ducvh

tham gia

24 Quản trị tài chính/Tài chính doanh nghiệp – BA07/EG24.006 VClass 01 12/11/2015 toandt thuyetpm

tham gia

25 Xây dựng VBPL/Tiếng Việt và Soạn thảo VB – EL07/EG08.009 VClass 01 12/11/2015 linhntt ducvh

tham gia

26 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – IT05.005 VClass 01 13/11/2015 linhntt tuannd

tham gia

27 Tài chính quốc tế – BF01.004 VClass 01 13/11/2015 anhtt toannh

tham gia

28 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu –  IT08.005 VClass 01 13/11/2015 linhntt tuannd

tham gia

29 Thiết kế đồ họa – IT13.004 VClass 01 14/11/2015 toandt toannh

tham gia

30 Kinh tế lượng – EG19.005 VClass 01 16/11/2015 linhntt thuyetpm

tham gia

31 Giải tích 2 – EG10.2.006 VClass 01 16/11/2015 toandt ducvh

tham gia

32 Toán cao cấp 2 – EG10.1.009 VClass 01 16/11/2015 linhntt thuyetpm

tham gia

33 Kỹ thuật điện tử số  – IT01.2.006 VClass 01 17/11/2015 linhntt ducvh

tham gia

34 Xây dựng VBPL/Tiếng Việt và Soạn thảo VB- EL07/EG08.009 VClass 02  17/11/2015 linhntt ducvh

tham gia

35 Xã hội học đại cương – EL02.006 VClass 02  18/11/2015 linhntt toannh

tham gia

36 Kế toán doanh nghiệp – BF18.004 VClass 01 23/11/2015 ducvh thuyetpm

tham gia

37 Tiếng anh 1 – EN20.003 VClass 02  23/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

38 Nguyên lý kế toán – EG17.005 VClass 01 23/11/2015 toandt thuyetpm

tham gia

39 Tin học ứng dụng trong kế toán – AC09.004 VClass 02 24/11/2015 ducvh tuannd

tham gia

40 Quản lý nhà nước về kinh tế – BA02.005 VClass 01 24/11/2015 toandt thuyetpm

tham gia

41 Thuế – EG25.003 VClass 01 25/11/2015 ducvh ducvh

tham gia

42 Lý thuyết xác suất và thống kế toán – EG11.006 VClass 02 25/11/2015 toandt toannh

tham gia

43 Phân tích hoạt động kinh doanh – EG22.003 VClass 01 25/11/2015 ducvh ducvh

tham gia

44 Đại số tuyến tính – EG10.3.011 VClass 02 25/11/2015 anhtt toannh

tham gia

45 Anh văn 2 – EG09.2.006 VClass 02 26/11/2015 ducvh ducvh

tham gia

46 Quản trị tài chính/Tài chính doanh nghiệp – BA07/EG24.006 VClass 02 26/11/2015 toandt toannh

tham gia

47 Kinh tế vi mô – EG13.006 VClass 02 26/11/2015 anhtt ducvh

tham gia

48 Cơ sở lập trình – IT01.007 VClass 01 26/11/2015 toandt toannh

tham gia

49 Quản trị chất lượng – BA11.003 VClass 01 27/11/2015 ducvh thuyetpm

tham gia

50 Kinh tế phát triển – EG15.006 VClass 02 27/11/2015 ducvh thuyetpm

tham gia

51 Công pháp quốc tế – EL17.004  VClass 02 28/11/2015 tuannd thuyetpm

tham gia

52 Hôn nhân & GD – EL15.004 VClass 02 30/11/2015 tuannd ducvh

tham gia

53 Ngôn ngữ thiết kế web – IT14.004 VClass 01 30/11/2015 ducvh tuannd

tham gia

54 Luật kinh tế – EL19.004 VClass 02 30/11/2015 tuannd tuannd

tham gia

55 Lập trình hướng sự kiện – IT09.004 VClass 01 30/11/2015 ducvh toannh

tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »