EHOU 20/09/2023
Thông báo phân công cán bộ Cố vấn học tập và giáo vụ lớp hành chính Chương trình Ehou

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo tới các trạm Đào tạo danh sách các cán bộ Cố vấn học tập lớp hành chính và Giáo vụ như sau: Khóa đào tạo: 20 Thời gian tuyển sinh, nhập học: tháng …

EHOU 01/09/2023
Thông báo thay đổi Cố vấn học tập lớp hành chính

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội xin thông báo: Căn cứ kế hoạch nghỉ thai sản của cán bộ được phân công đảm nhận nhiệm vụ Cố vấn học tập lớp hành chính, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến điều chỉnh phân công …

EHOU 31/08/2023
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến kế hoạch nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 cụ thể như sau: Chi tiết xem tại đây

EHOU 04/08/2023
Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 của ngành Ngôn ngữ Anh đối với sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024. Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường …

EHOU 04/08/2023
Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024. Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới sinh viên các ngành Ngôn ngữ Anh về kinh …

EHOU 04/08/2023
Thông báo tạm thu học phí kỳ 1

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024. Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới sinh viên các ngành: Quản trị Kinh doanh, Kế …

EHOU 04/08/2023
Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 đối với sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024. Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường …

EHOU 01/08/2023
Thông báo về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024 – Chương trình EHOU

Căn cứ Quyết định số: 2589/QĐ-ĐHM ký ngày 28/7/2023 về việc ban hành mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo đến sinh viên đang tham gia học tập …

EHOU 24/07/2023
Thực hiện Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW, ngày 05/5/2023 của Ban Tuyên giáo TW về việc tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050

Công văn số 2366/ĐHM ngày 06/7/2023 của Trường ĐH Mở Hà Nội v/v Thực hiện Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW, ngày 05/5/2023 của Ban Tuyên giáo TW về việc tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các tài liệu kèm …

EHOU 24/07/2023
Thực hiện Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023, Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023 của Ban TGTW về việc tuyên truyền về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Công văn số 2365/ĐHM ngày 06/7/2023 của Trường ĐH Mở Hà Nội v/v Thực hiện Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023, Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023 của Ban TGTW về việc tuyên truyền về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; Công …

EHOU 18/07/2023
Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại Quảng Ninh ngày 06/8/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2023  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học tại Quảng Ninh

EHOU 18/07/2023
Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 30/7/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2023  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP. HCM


Dịch ngôn ngữ (Translate) »