Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo hành chính > Thực hiện Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW, ngày 05/5/2023 của Ban Tuyên giáo TW về việc tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW, ngày 05/5/2023 của Ban Tuyên giáo TW về việc tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng bởi EHOU ngày 24/07/2023

Công văn số 2366/ĐHM ngày 06/7/2023 của Trường ĐH Mở Hà Nội v/v Thực hiện Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW, ngày 05/5/2023 của Ban Tuyên giáo TW về việc tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các tài liệu kèm theo.

 

  1. Công văn số 2366/ĐHM ngày 06/7/2023 của Trường ĐH Mở Hà Nội – xem chi tiết tại đây
  2. Nghị quyết số 81/2023/QH15 – xem chi tiết tại đây
  3. Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW – xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »