Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo hành chính > Thực hiện Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023, Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023 của Ban TGTW về việc tuyên truyền về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Thực hiện Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023, Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023 của Ban TGTW về việc tuyên truyền về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Đăng bởi EHOU ngày 24/07/2023

Công văn số 2365/ĐHM ngày 06/7/2023 của Trường ĐH Mở Hà Nội v/v Thực hiện Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023, Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023 của Ban TGTW về việc tuyên truyền về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; Công văn số 327 – CV/BCSĐ ngày 26/6/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo Dục và đào tạo về thực hiện hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023, Công văn số 5563 – DV/BTGTW, Ngày 02/6/2023 của ban TGTW về việc tuyên truyền và kết quả Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng nhiệm kỳ khóa XIII và hội nghị.

 

1. Thực hiện hướng dẫn số 104-HD/BTGTW – xem chi tiết tại đây
2. Công văn số 5563-CV/BTGTW về việc tuyên truyền về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII – xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »