Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo thay đổi Cố vấn học tập lớp hành chính

Thông báo thay đổi Cố vấn học tập lớp hành chính

Đăng bởi EHOU ngày 01/09/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội xin thông báo:

Căn cứ kế hoạch nghỉ thai sản của cán bộ được phân công đảm nhận nhiệm vụ Cố vấn học tập lớp hành chính, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến điều chỉnh phân công Cố vấn học tập lớp hành chính như sau:

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »