Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật, Quản trị Khách sạn, Thương mại điện tử

Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật, Quản trị Khách sạn, Thương mại điện tử

Đăng bởi EHOU ngày 27/07/2022

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2022-2023.

Trường Đại học Mở thông báo tạm thu học phí kỳ 1 tới các Anh (chị) sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật, Quản trị Khách sạn, Thương mại điện tử như sau:


Dịch ngôn ngữ (Translate) »