Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh đối với sinh viên đăng ký học tại trạm Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài gòn và Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh đối với sinh viên đăng ký học tại trạm Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài gòn và Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

Đăng bởi EHOU ngày 27/07/2022

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2022-2023.

Trường Đại học Mở thông báo tạm thu học phí kỳ 1 đối với các Anh (chị) sinh viên đăng ký học tại trạm Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài gòn và Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại ngành Ngôn ngữ Anh như sau:


Dịch ngôn ngữ (Translate) »