Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh

Đăng bởi EHOU ngày 27/07/2022

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm 2022-2023.

Trường Đại học Mở thông báo tạm thu học phí kỳ 1 tới các Anh (chị) sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »