Lịch chuyên đề tháng 03/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 03/2021

STT Tên chuyên đề
1 Kỹ năng thuyết phục đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh
2 Nghe lấy thông tin chi tiết (listen for detail)
3 Đọc lấy thông tin chi tiết (Reading for detail)
4 Thương mại điện tử Thông minh thời kỳ 4.0
5 Quản lý chi phí đối với các dự án cần quyết toán với CQNN
6 Quản trị rủi ro trong các nhân hàng thương mại
7 Pháp luật trong kinh doanh
8 Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
9 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
10 Pháp luật cho người lao động

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »