Lịch chuyên đề tháng 10/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2021

STT Tên chuyên đề
1 Xây dựng phần mềm cho doanh nghiệp
2 Hướng dẫn xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ
3 Tạo động lực cho người lao động
4 Kiểm soát hóa đơn chứng từ
5 Kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp
6 Trade marketing trong ngành tiêu dùng
7 Các thủ tuc hành chính – kế toán thuế cho các công ty Starup
8 Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
9  How to improve listen skills
10 Các dạng bài trong luyện thi TOEFL

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »