Lịch phát sóng tháng 01/2020

Đăng bởi EHOU ngày 13/01/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 01/2020
Môn học:  Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt, Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới
Giảng viên: ThS. Đào Thị Hồng

 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3 Pháp luật phong kiến Đại Việt 01/01/2020
02/01/2020
03/01/2020
04/01/2020
Bài 4 Nhà nước phong kiến Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay 06/01/2020
07/01/2020
08/01/2020
09/01/2020
10/01/2020
11/01/2020
13/01/2020
14/01/2020
Bài 1
(Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới)
Nhà nước và pháp luật Phương Đông cổ đại 15/01/2020
16/01/2020
17/01/2020
18/01/2020
20/01/2020
21/01/2020
Bài 2 Nhà nước và pháp luật Phương Tây cổ đại 22/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
25/01/2020
27/01/2020
28/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
31/01/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »