Lịch phát sóng tháng 01/2022

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 01/2022
Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam
Giảng viên: PGSTS Phạm Ngọc Anh, Th.S Phạm Quang Trường

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Chương VII
(Tư tưởng Hồ Chí Minh)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người 03/01/2022
04/01/2022
Chương mở đầu
(Đường lối Cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học 05/01/2022
Chương I Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 06/01/2022
07/01/2022
08/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
Chương II Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) 12/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
15/01/2022
Chươnng III Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975) 17/01/2022
18/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
22/01/2022
Chương IV Đường lối công nghiệp hóa 24/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
Chương V Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 28/01/2022
29/01/2022
31/01/2022
01/02/2022

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »