Lịch phát sóng tháng 02/2020

Đăng bởi EHOU ngày 24/03/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 02/2020
Môn học:  Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới, Luật hiến pháp Việt Nam
Giảng viên: ThS. Đào Thị Hồng, ThS. Nguyễn Thị Phương

 

 

Bài 3
(Lịch sử NA14:C27
Nhà nước và pháp luật trung đại 03/02/2020
04/02/2020
Bài 4 Nhà nước và pháp luật cận hiện đại 05/02/2020
06/02/2020
07/02/2020
08/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
13/02/2020
Bài 1
(Luật hiến pháp Việt Nam)
Ngành luật hiến pháp, khoa học luật hiến pháp Việt Nam và hiến pháp 14/02/2020
15/02/2020
Bài 2 Chế độ chính trị; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường 17/02/2020
18/02/2020
Bài 3 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 19/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
22/02/2020
24/02/2020
25/02/2020
Bài 4 Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường 26/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
29/02/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »