Lịch phát sóng tháng 03/2020

Đăng bởi EHOU ngày 24/03/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 03/2020
Môn học:  Luật hiến pháp Việt Nam
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Phương

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5 Bộ máy nhà nước XHCN Việt Nam 02/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
06/03/2020
07/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
Bài 6 Cơ quan nhà nước ở Trung ương 13/03/2020
14/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
21/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
Bài 7 Chính quyền địa phương 27/03/2020
28/03/2020
30/03/2020
31/03/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »