Lịch phát sóng tháng 08/2019

Đăng bởi EHOU ngày 13/08/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 8/2019
Môn học: Luật dân sự Việt Nam II, Luật kinh tế Việt Nam I 
Giảng viên: TS. Trần Phương Thảo, ThS. Nguyễn Như Chính

 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6
(Luật dân sự Việt Nam II)
Các hợp đồng có đối tượng là công việc 02/08/2019
03/08/2019
05/08/2019
Bài 7 Quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
10/08/2019
Bài 8 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể 12/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
15/08/2019
Bài 1 Lý luận chung về Luật kinh tế 16/08/2019
17/08/2019
19/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
Bài 2 Những vấn đề chung về doanh nghiệp 22/08/2019
23/08/2019
24/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
Bài 3 Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh 28/08/2019
29/08/2019
30/08/2019
31/08/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »