Lịch phát sóng tháng 12/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Tháng 12/2021
Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giảng viên: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Chương II Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc 01/12/2021
02/12/2021
03/12/2021
04/12/2021
Chương III Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam 06/12/2021
07/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
10/12/2021
11/12/2021
Chương IV Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam 13/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
18/12/2021
Bài 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 20/12/2021
21/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
24/12/2021
25/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
Chương VI Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 31/12/2021
01/01/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »