Lịch phát sóng tháng 4/2017

Đăng bởi EHOU ngày 18/04/2017

 

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Tháng 4/2017
Thời lượng phát sóng: 15 phút
Giờ phát sóng: 14h00 – 14h15
Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới
Giảng viên: ThS. Đào Thị Hồng

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Nhà nước và pháp luật phương Đông cổ đại 4/1/2017
4/3/2017
4/5/2017
4/7/2017
Bài 2 Nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại 4/8/2017
4/10/2017
Bài 3 Nhà nước và pháp luật phong kiến 4/12/2017
4/14/2017
4/15/2017
4/17/2017
Bài 4 Nhà nước và pháp luật tư sản 4/19/2017
4/21/2017
4/24/2017
4/26/2017
4/28/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »