Lịch phát sóng tháng 5/2017

Đăng bởi EHOU ngày 28/04/2017

 

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Tháng 5/2017
Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới
Giảng viên: ThS. Đào Thị Hồng

 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Khoa học Luật hành chính và Luật hành chính 01/05/2017
03/05/2017
Bài 2 Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước 05/05/2017
06/05/2017
08/05/2017
Bài 3 Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước 10/05/2017
12/05/2017
Bài 4 Thủ tục hành chính và Quyết định hành chính 13/05/2017
15/05/2017
17/05/2017
Bài 5 Địa vị pháp lý hành chính của Cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức xã hội 19/05/2017
20/05/2017
Bài 6 Địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức và cá nhân 22/05/2017
24/05/2017
Bài 7 Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 26/05/2017
Bài 8 Những biện pháp pháp lý bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước 29/05/2017
31/05/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »