Lịch phát sóng tháng 01/2019

Đăng bởi EHOU ngày 15/01/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 01/2019
Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp
 Giảng viên: ThS. Lê Thị Hằng

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2 Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp 02/01/2019
Bài 3 Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự 03/01/2019
04/02/2019
05/01/2019
07/01/2019
Bài 4 Thị trường tài chính và các công cụ huy động vốn của doanh nghiệp 08/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
12/01/2019
Bài 5 Phân tích tài chính doanh nghiệp 14/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
Bài 6 Nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn 17/01/2019
18/01/2019
19/01/2019
21/01/2019
Bài 7 Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp 22/01/2019
23/01/2019
Bài 8 Nguồn tài trợ của doanh nghiệp 24/01/2019
25/01/2019
26/01/2019
28/01/2019
Bài 9 Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp 29/01/2019
30/01/2019
Bài 10 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 31/01/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »