Lịch phát sóng tháng 03/2022

Đăng bởi EHOU ngày 21/03/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 03/2022
Môn học: Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật, Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin
Giảng viên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên, PGS.TS. Vũ Ngọc Pha

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1

(Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật)

Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật 02/03/2022
03/03/2022
04/03/2022
05/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
Bài 2 Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 09/03/2022
10/03/2022
Bài 3 Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật 11/03/2022
12/03/2022
Bài 4 Soạn thảo văn bản hành chính 14/03/2022
15/03/2022
Bài 5 Kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật 16/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
19/03/2022
21/03/2022
22/03/2022
Bài 1

(Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin)

Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
23/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
Bài 2 Tổng quan về dự án và quản trị dự án 26/03/2022
28/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
31/03/2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »