Lịch phát sóng tháng 04/2022

Đăng bởi EHOU ngày 18/04/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 04/2022
Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tâm lý học Đại cương
Giảng viên: PGS.TS. Vũ Ngọc Pha, ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2
(Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin)
Phép duy vật biện chứng 01/04/2022
02/04/2022
04/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
07/04/2022
Bài 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 08/04/2022
09/04/2022
11/04/2022
12/04/2022
13/04/2022
14/04/2022
Bài 1
(Tâm lý học Đại cương)
Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp của tâm lý học;
Chương II: Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý;
Chương III: Sự hình thành và phát triển của tâm lý và ý thức..
15/04/2022
16/04/2022
18/04/2022
19/04/2022
Bài 2 Chương IV: Hoạt động giao lưu và nhân cách;
Chương V: Chú ý;
Chương VI: Hoạt động nhận thức..
20/04/2022
21/04/2022
22/04/2022
23/04/2022
25/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
30/05/2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »