Lịch phát sóng tháng 05/2023

Đăng bởi EHOU ngày 15/05/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 05/2023
Môn học: Quản trị rủi ro trong kinh doanh, Quản trị chất lượng sản phẩm
Giảng viên: TS. Nguyễn Đăng Minh, GVC. Hoàng Trọng Thanh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4
(Quản trị rủi ro trong KD)
Kỹ năng Quản trị rủi ro và Khủng hoảng trong Doanh nghiệp 01/05/2023
02/05/2023
Bài 1
(Quản trị chất lượng sản phẩm)
Khái niệm và định nghĩa cơ bản 03/05/2023
04/05/2023
05/05/2023
06/05/2023
08/05/2023
09/05/2023
10/05/2023
11/05/2023
12/05/2023
13/05/2023
Bài 2 Cơ sở quản lý chất lượng 15/05/2023
16/05/2023
17/05/2023
18/05/2023
19/05/2023
20/05/2023
22/05/2023
23/05/2023
24/05/2023
25/05/2023
26/05/2023
27/05/2023
Bài 3 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 29/05/2023
30/05/2023
31/05/2023

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »