Lịch phát sóng tháng 10/2020

Đăng bởi EHOU ngày 02/12/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 10/2020
Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp
Hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Giảng viên: TS. Lê Thị Hằng
ThS. Trần Huy Tùng

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Tổng quan về tài chính và thị trường tài chính 02/10/2020
03/10/2020
Bài 2 Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp 05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
Bài 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp 09/10/2020
10/10/2020
Bài 4 Nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn 12/10/2020
13/10/2020
Bài 5 Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp 14/10/2020
15/10/2020
Bài 6 Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp 16/10/2020
17/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
22/10/2020
Bài 1
(Hệ thống ngân hàng Việt Nam)
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam 23/10/2020
24/10/2020
26/10/2020
Bài 2 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 27/10/2020
28/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
31/10/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »