Lịch phát sóng tháng 10/2017

Đăng bởi EHOU ngày 06/10/2017

 

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 10/2017
Môn học: Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; Lịch sử và Nhà nước Pháp Luật VN và Luật tố tụng dân sự VN
Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Lan
                       ThS. Đào Thị Hồng
                       TS. Nguyễn Triều Dương

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình

(TS. Nguyễn Thị Lan)

02/10/2017
04/10/2017
Bài Mới Lịch sử và Nhà nước Pháp Luật Việt Nam  (Thạc sỹ Đào Thị Hồng) 06/10/2017
Bài 1 Nhà nước và pháp luật thời kỳ dựng nước và giữ nước 09/10/2017
Bài 2 Nhà nước phong kiến Đại Việt 11/10/2017
Bài 3 Pháp luật phong kiến Đại Việt 13/10/2017
14/10/2017
16/10/2017
Bài 4 Nhà nước phong kiến Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay 18/10/2017
20/10/2017
23/10/2017
Bài Mới Luật tố tụng dân sự Việt Nam (Tiến sĩ Nguyễn Triều Dương) 25/10/2017
Bài mở đầu Luật tố tụng dân sự Việt Nam 27/10/2017
Bài 1 Khái quát chung về luật tố tụng dân sự Việt Nam 28/10/2017
30/10/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »